Technologia (PL)            Skrócona charakterystyka technologii oczyszczania ścieków wg opatentowanej metody stosowanej przez: "BIOPAX-WBWW Sp. z o.o. - Warszawa i Biopax.pl Sp. z o.o. - Zielona Góra.

            Projektowane i budowane przez naszą firmę oczyszczalnie ścieków stanowią jeden zwarty obiekt budowlany (kompakt), w którym mieszczą się absolutnie wszystkie urządzenia ciągu technologicznego. Dzięki temu oczyszczalnia wymaga bardzo małej powierzchni działki i jest kompletnie izolowana od otoczenia (niepotrzebna strefa ochronna).

            Architektura może być dowolna, a my staramy się żeby maskowała przeznaczenie obiektu, lub wręcz stanowiła atrakcyjne urozmaicenie otoczenia.

 

Ogólna zasada procesu i charakterystyka reaktora biologicznego:

 

Proces Technologiczny - ANIMACJA

 

Część mechaniczna

                Stopień mechaniczny rozwiązany jest standardowo, ale firma preferuje najnowocześniejsze, zintegrowane bloki, gdzie w jednej szczelnej obudowie usuwane są z dużą skutecznością skratki, piasek i tłuszcze.

                Przygotowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne które będą konkurencyjne cenowo a jakością nie będą odbiegać od najnowszych rozwiązań stosowanych w świecie.

 

Oczyszczanie biologiczne

                Drugi (i trzeci) stopień oczyszczania stanowi oczyszczanie biologiczne. Ciąg stanowi cyrkulacyjny, samosterowny, hybrydowy reaktor biologiczny wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na zanurzonych złożach przepływowych.

                Reaktor biologiczny w standardzie jest to pierścieniowy zbiornik umiejscowiony na zewnętrznej stronie płaszcza osadnika wtórnego (zbiornik w zbiorniku). Możliwe są jednak inne konfiguracje, które można dowolnie modelować w zależności m.in. od istniejących obiektów.

 

                Hybrydowy, cyrkulacyjny reaktor biologiczny - komora osadu czynnego - działa w ciągłym przepływie i uśrednianiu czynnika, powtarzając kompletną sekwencję procesu wspólnych przemian węgla, azotu i fosforu. Ilości cykli (powtórzeń) dostosowuje się automatycznie proporcjonalnie do wielkości stale dopływającego ładunku.

 

                Pierścień komory podzielony jest ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż zanurzonych na strefy funkcjonalne, w których realizowany jest trójfazowy proces oczyszczania. Jest to możliwe dzięki temu, że zasiedlone biomasą złoże, ustawione poprzecznie do przepływu strugi, stanowi barierę troficzną i tlenową (stężenie tlenu przed barierą: 2 g O2/m3 - po przejściu przez barierę: 0,2 - 0,3 g O2/m3).

 

                Strefy funkcjonalne reaktora to:

a) beztlenowa,

b) anoksyczne (niedotlenione),

c) nitryfikacji (tlenowe).

 

                Strefa „a” jest jedna natomiast strefy „b” i „c” występują na obwodzie reaktora naprzemiennie i jest ich kilka.

 

                Całkowicie nowatorskim rozwiązaniem jest wydzielenie poszczególnych stref ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż zanurzonych, które po zasiedleniu biomasą tworzą naturalną barierę tlenową.

 

                „Wnętrze” ściany jest swoistą niszą ekologiczną będącą habitatem dla najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczeń, kultur osiadłych.

 

                Cyrkulację w komorze wywołują aeratory strumieniowe denne (ASD), które hydraulicznie zachowują się jak pompa mamut. Oznacza to, że ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilości powietrza podawanego przez dmuchawy.

 

                Ilość tłoczonego powietrza zależna jest od jego zapotrzebowania wynikającego z dopływającego ładunku. Wydajność dmuchaw sterowana jest przez sondy tlenowe.

 

                W związku z tym – to, co w innych technologiach wymaga opomiarowanego sterowania regulującego stopień recyrkulacji (układy tłokowe) - tu odbywa się samoczynnie, dzięki automatycznej zmianie dynamiki cyrkulacyjnej (ilościowej), uzależnionej od zmian jakościowych. Odbywa się to wyłącznie w funkcji zapotrzebowania na tlen.

 

                Otrzymujemy w ten sposób całkowicie samosterowny układ, bez potrzeby montażu kosztownego i często zawodnego osprzętu, a ingerencja obsługi w proces jest nie tylko niepotrzebna, ale i niewskazana.

 

                Wyposażenie komory w złoża przepływowe zabezpiecza układ przed wypłukaniem przy nagłych przeciążeniach hydraulicznych (szczególnie ważne przy kanalizacji ogólnospławnej), a w okresach niedożywienia, kultury osiadłe konsumują słabe i obumarłe osobniki osadu zawieszonego w cyrkulującej strudze. Dzięki temu, co najmniej 50% ogólnej biomasy, niezależnie od skoków obciążenia, stale jest w bardzo dobrej kondycji.

 

                Preferowany i opracowany przez naszą firmę pełny ciąg technologiczny kończy się na trzecim stopniu biologicznego oczyszczania - przepływowej lagunie hydroponicznej wykorzystującej systemy korzeniowe i siedliska peryphytonowe. Taka zintensyfikowana symulacja naturalnego cieku wodnego ma na celu ostateczne doczyszczanie i naturalizowanie wód pościekowych.

                Przepływowa laguna hydroponiczna spełnia jeszcze jedną bardzo ważną funkcję zbiornika buforowego który w czasie awarii przejmie nie oczyszczone ścieki. Jest to szczególnie ważne przy lokalizacji oczyszczalni w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników zaporowych lub jezior

 

System napowietrzania.   Złoty medal POLEKO 2003

Aeratory - Animacja

                Opatentowany i stosowany przez naszą firmę system napowietrzania handlowo nazywamy w skrócie ASD - od nazwy Aeratorów Strumieniowych Dennych.

                Jest to oryginalne rozwiązanie, które oprócz pełnienia funkcji podstawowej tj. dostarczania jak największej ilości tlenu, jednocześnie intensywnie miesza ścieki w całym profilu (zjawisko turbulencji). Jak wynika z opisu powyżej - urządzenia te są integralną częścią samosterownego systemu prowadzenia procesu w cyrkulacyjnej komorze reaktora biologicznego. Funkcje napowietrzająco - mieszające pozwalają zastosować ASD w dowolnych układach i technologiach z pominięciem mieszadeł (klasyczny układ drobnopęcherzykowy), które poza tym, że pobierają dodatkowo energię, zawsze stwarzają niebezpieczeństwo miksowania kłaczków osadu. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ napowietrzania autoryzowany przez twórców wykorzystywanych patentów gwarantuje, że nawet przy małych wydatkach powietrza nie wystąpi zjawisko niepożądanej sedymentacji osadu w reaktorze.

 

                Aeratory ASD w całości wykonane są ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej lub PVC. Ich konstrukcja nie posiada żadnych części ruchomych ani mogących się zużywać w jakikolwiek inny sposób, co gwarantuje ich bezawaryjną pracę.

 

                Aeratory są wyposażone w specjalnie skonstruowane dysze, które nie tłumią wylotu powietrza, co umożliwia dobór dmuchaw o mniejszych mocach w odróżnieniu od np. emiterów ceramicznych. Wydajność emiterów ceramicznych maleje wraz z czasem ich użytkowania i nawet okresowe czyszczenie nie przywraca 100% sprawności początkowej. Po okresie maksymalnie 5 lat należy je praktycznie wymienić. Natomiast firma BIOPAX na system ASD daje 5 lat GWARANCJI (!). Ta istotna różnica powinna być uwzględniana przy kalkulacji przyszłych kosztów eksploatacyjnych i wyborze systemu napowietrzania.

 

                Najniższa deklarowana przez BIOPAX sprawność ASD to 3 kg O2/1 kWh.

 

                Dodatkową korzyścią stosowania ASD jest eliminacja mieszadeł i precyzyjne dozowanie powietrza w zależności od zapotrzebowania (sondy tlenowe regulują pracą dmuchaw w sposób ciągły). Dodatkowo - na dyszach BIOPAX nie występuje dławienie przepływu powietrza.

 

Gospodarka osadowa.

                Dzięki immobilizacji, błona biologiczna, ma znacznie większą koncentrację od struktur zawieszonych. Dlatego, po zerwaniu ze złoża i wymieszaniu w osadniku wtórnym daje łącznie z nimi wyższą zawartość suchej masy w osadzie nadmiernym. w wielu przypadkach już z osadnika wtórnego otrzymano 96% uwodnienia. Pozwala to na duże zagęszczenia w zbiornikach osadu nadmiernego, gdzie prowadzony jest proces stabilizacji tlenowej.

                Osad otrzymywany z takiego procesu bardzo łatwo poddaje się odwadnianiu szczególnie na prasach komorowych np. w Bargłowie Kościelnym (projekt WBWW) w procesie odwadniania osadu otrzymanego z omawianej technologii używa się tylko wapno i PIX, otrzymując 40 % (!) suchej masy. Aplikacja wapna do osadu na tym etapie, eliminuje niepotrzebny już stopień higienizacji, a osady bezpośrednio nadają się do przyrodniczego, a nawet rolniczego zagospodarowania.

 

Cechy charakterystyczne projektowanych i budowanych przez nas oczyszczalni to:

 

niskie koszty eksploatacyjne (eliminacja zbędnych mocy, minimalizacja zatrudnienia),

wysoki stopień oczyszczania przez cały rok, nawet zimą w każdej strefie klimatycznej,

gwarancja uzyskania rewelacyjnych efektów oczyszczania i uzyskania efektu ekologicznego

prowadzenie procesu w obiekcie izolowanym od otoczenia,

brak uciążliwych zapachów i aerozoli,

brak strefy ochronnej (nie wymagana),

własny, opatentowany, bezawaryjny i bardzo sprawny system napowietrzania ASD,

prostota obsługi - samosterowny proces,

wysoka niezawodność działania,

naturalny proces mechaniczno-biologiczny z trzecim hydroponicznym stopniem oczyszczania, który w sytuacjach awaryjnych stanowi bufor zabezpieczający,

odporność na skokowe obciążenia,

możliwość pracy wyłącznie na ściekach dowożonych,

krótki cykl inwestycyjny,

bardzo mała powierzchnia zabudowy terenu,

atrakcyjna forma architektoniczna,

możliwość pełnienia funkcji centrum ekologicznego - oczyszczalnia taka jest miejscem życia wielu roślin wodnych i przybrzeżnych, a także zwierząt.

 

Cechy charakterystyczne systemu napowietrzania ASD

 

małe zapotrzebowanie energii elektrycznej,

eliminacja mieszadeł z komór nitryfikacji,

duża sprawność i elastyczność systemu napowietrzania, nie mniejsza niż 3 kgO2/kWh,

brak dławienia powietrza w dyszach (nie ma strat ciśnienia)

wykorzystanie zjawiska turbulencji do napowietrzania i mieszania bez niszczenia struktury kłaczka - sprawniejszy proces i lepsza sedymentacja w osadniku wtórnym,

prostota konstrukcji gwarantująca bezawaryjną pracę,

absolutna odporność na korozję,

brak ruchomych części mechanicznych zanurzonych pod powierzchnią cieczy,

łatwość montażu, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu,

niski koszt inwestycyjny,

system napowietrzania ukierunkowuje przepływ, wymusza cyrkulację i mieszanie przez co eliminuje strefy zagniwania osadu w komorze reaktora,

specjalistyczna konstrukcja dysz uniemożliwia ich zatkanie, zablokowanie lub zdławienie wypływu powietrza - są one absolutnie bezawaryjne,

wieloletnia gwarancja.

 

Metodyka obliczeń.

                Ze względu na hybrydowość reaktora, autorzy rozwiązania ostrzegają przed błędem stosowania wprost gotowych przeliczeń wg norm ATV.

                Metodyka obliczeń kubatur poszczególnych stref i dobór ilości zanurzonych złóż przepływowych jest opracowana empirycznie przez autorów licencji i obecnie stanowi własność BIOPAX-WBWW.

                Metodyka ta odnosi się do konkretnej konstrukcji złoża i wynika ona z jego właściwości przepływowych, pojemnościowych itp. Właściwości te decydują o kształtowaniu ogólnej biodynamiki przebiegu procesu i dlatego, każda z nielicznych jeszcze firm, które opanowały tę technologię w oparciu o własną konstrukcję złoża - ten blok obliczeniowy ma opracowany indywidualnie i traktuje to jako wyłączną własność intelektualną.

                Zasady obliczeń możemy udostępnić projektantom po odbyciu szkolenia w firmie BIOPAX w tym zakresie (chęć odbycia szkolenia prosimy zgłaszać pisemnie lub pocztą e-mail).

 

Zapraszamy projektantów do współpracy na ogólnie przyjętych zasadach.

 

                Zastąpienie w starszych oczyszczalniach tradycyjnych urządzeń napowietrzających systemem ASD, dzięki jego energooszczędności, w krótkim czasie spowoduje całkowity zwrot kosztów inwestycji, a jednoczesne zastosowanie biologicznych zanurzonych złóż przepływowych pozwala na uzyskanie większej przepustowości oczyszczalni przy zachowaniu tej samej kubatury.

                Energooszczędność procesu jest możliwa m.in. dzięki wyeliminowaniu zbędnych w tej technologii odbiorników energii elektrycznej takich jak mieszadła elektryczne w komorze nitryfikacyjnej, czy pompy recyrkulujące ścieki – zainstalowane moce nie przekraczają 40 watów na 1 m3 ścieków nawet przy małych oczyszczalniach o przepustowości 150 – 200 m3/dobę.

                Przykładem może być modernizacja istniejącej oczyszczalni w Brzozowie, gdzie w technologii SBR przy przepustowości 300 m3/d zainstalowana była moc 47 kW, po modernizacji w tych samych kubaturach (!) przepustowość wzrosła do 800 m3/d, a moc zainstalowana zmalała do 31 kW (!).

 

JEST TO POLSKA TECHNOLOGIA

DZIĘKI ZASTOSOWANIU NASZEJ TECHNOLOGII

(w odniesieniu do technologii tradycyjnej),

W JEDNYM PROJEKCIE OSIĄGAMY:
wysoki stopień oczyszczenia ścieków nawet w okresie silnych mrozów (wody najwyższej klasy czystości)
redukcję zużycia energii elektrycznej o 30% - 90%
redukcję zużycia koagulantów o 30% -70%
drastyczne obniżenie kosztów działania zakładu (oczyszczalni ścieków)


KONTAKT